1985 Freeways Tour backstage pass.

1985 Freeways Tour backstage pass.